Inleiding
Na met goed gevolg te zijn gescreend door de Opleidingscommissie voor de opleiding tot supervisor, krijgt de gescreende een voorlopige beoordeling van geschiktheid voor het geven van supervisies en het geschikt zijn tot deelname aan de supervisoren-opleiding. De gescreende krijgt het predikaat 91kandidaat-supervisor'. 
De kandidaat-supervisor is vervolgens verplicht deel te nemen aan de supervisorencursus. Het superviseren over groepspsychotherapie/groepswerk vraagt namelijk een aparte soort deskundigheid die verkregen wordt door middel van deelname aan deze betreffende cursus.
Tijdens de periode van de supervisorencursus dient de kandidaat-supervisor zeer gewenst minimaal 1 supervisie te geven en deze als casuEFstiek in te brengen in de cursus.

Doelgroep
Kandidaat-supervisoren voor de opleiding tot Opleider/Supervisor van de NVGP.
Al erkende supervisoren kunnen op eigen verzoek ook deelnemen aan de supervisorencursus.

Docenten
Een docent is een ervaren groeps(psycho)therapeut E8n Opleider/Supervisor-NVGP met voldoende didactische vaardigheden. Bij voorkeur geen teamcollega van een van de deelnemers.
De cursus kan gegeven worden door één en/of twee docenten afhankelijk van opzet, aantal deelnemers en voorkeur cursisten/docenten. Bij twee docenten kunnen deze alternerend werken of in vast duoschap. Indien de tweede docent geen Opleider/Supervisor-NVGP is, dient de hoofddocent (Opleider/Supervisor) altijd aanwezig te zijn.

Doelstelling van de cursus
Het leren superviseren, waarin als belangrijkste componenten zijn opgenomen:

 • het kennis nemen van verschillende visies op supervisie en verschillende settings waarin supervisie wordt gegeven.
 • het vertrouwd maken met de verschillende aspecten van het supervisieproces.
 • het geholpen worden met de ontwikkeling van een persoonlijke stijl van superviseren.

Inhoud
Per cursusbijeenkomst wordt een thema behandeld. De cursus is flexibel opgezet om de deelnemers voortdurend ruimte te bieden om eigen onderwerpen in te brengen die een individueel leerproces optimaliseren. Aan de deelnemers zal tijdig een draaiboek worden toegezonden, waarin de opeenvolgende thema's en de daarbij behorende literatuur staan vermeld.

Literatuur
Wordt door de docenten opgesteld en voorafgaande aan de cursus, aan de Opleidingscommissie-NVGP ter beoordeling voorgelegd.

Werkwijze
In de bijeenkomsten wordt aandacht gegeven aan inhoudelijke verdieping van, aan de hand van literatuur, bestudeerde thema's, waarin telkens een experienteel leerproces wordt aangestuurd door middel van simulaties (rollenspelen) en door het door cursisten ingebracht materiaal, te weten minmimaal E9E9n supervisie over groepstherapie.
Aan het begin van de cursus stelt iedere cursist individuele leerdoelen op.

Cursusdata
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten die worden gehouden in een frequentie van eens per drie weken. De cursus wordt gepland buiten de reguliere vakantieperiode.
De start van de cursus zal afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het aantal docenten definitief worden vastgesteld.
Het minimale aantal deelnemers bedraagt 6; het maximale 12.

Andere aspecten omtrent de opzet

 • Tijdens de cursus geldt een aanwezigheidsplicht. De cursist mag maximaal twee bijeenkomsten missen. Indien hij/zij meer bijeenkomsten mist, zal naar de beoordeling van de docent een opdracht moeten worden gemaakt of kan uitsluiting van de cursus geschieden.
  Tijdens de periode van de supervisorencursus dient de kandidaat-supervisor zeer gewenst minimaal 1 supervisie te geven en deze als casuEFstiek in te brengen in de cursus. Deze geboden supervisie(s) is/zijn als zodanig door de Vereniging erkend.
 • Halverwege de cursus wordt de cursist door de docenten op het adequaat doorlopen van de cursus middels een evaluatie beoordeeld, waarbij bij deze halfweg-evaluatie het accent ligt op de gestelde doelstellingen van de cursist en de opzet van de cursus. Deze evaluatie vindt mondeling plaats in de groep en wordt uitgevoerd door de docent(en). Aan het eind van de supervisorencursus, krijgt de kandidaat-supervisor een beoordeling in de groep van de docent(en) op het adequaat doorlopen hebben van de gehele supervisorencursus. Bij deze verplichte evaluaties wordt getoetst op methodische kennis (verschillende visies op supervisie, verschillende settings waarin supervisie gegeven kan worden en kennis over de beoordelingscriteria van supervisiekandidaten (zie bijgevoegde lijst 91beoordeling')), het vertrouwd zijn met aspecten van het supervisieproces (oa parallelproces supervisor-therapeut, didactische vaardigheden, kennis uitdragen en omgaan met diverse theoretische stromingen) en de ontwikkeling van de persoonlijke stijl van superviseren nav de opgstelde individuele leerdoelen.
  Deze evaluaties vinden mondeling plaats en worden door de docent(en) schriftelijk vastgelegd.
 • De docent(en) brengt (brengen) over deze eindbeoordeling schriftelijk verslag uit aan de Opleidingscommissie-NVGP, waarna het definitief advies van de Opleidingscommissie aan het Bestuur volgt om tot wel of niet erkenning tot supervisor van de kandidaat-supervisor over te gaan.
  Aan het einde krijgt de cursist bij positieve beoordeling, een 91Verklaring van Deelname' uitgereikt.

Plaats cursus
Nader te bepalen in overleg met docent en OC/Bestuur NVGP.

Lijst Beoordeling tbv evaluatie van deelnemers

Deze lijst bevat beoordelingsdimensies van groepstherapiesupervisanten die bij de cursist bekend moeten zijn:

 • Processen herkennen op groeps (normen, rollen) en individueel niveau.
 • Samenhang kunnen aanbrengen tussen theorie en praktijk.
 • Leren verdragen van allerlei gevoelens zoals kritiek, woede, verdriet, intimiteit.
 • Oog hebben voor non-specifieke factoren.
 • Kunnen alterneren van interventies op groeps en individueel niveau.
 • Kennis van eigen gevoelens voor wat betreft wat zich in de groep en in de therapeut afspeelt.
 • Zicht hebben op tegenoverdracht en daar constructief gebruik van kunnen maken.
 • Kennis van persoonlijkheidstheorieen.
 • Kennis van hoe men als therapeut beweegt op de dimensies afstand-nabijheid en activiteit-passiviteit.


 

Joomla SEF URLs by Artio