Verlenging opleiderschap

Artikel 28
Algemene vereisten voor de verlenging van opname in de registers:
BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater
1. Er is geen sprake van een door het tuchtcollege of justitie opgelegde
maatregel (berisping of zwaarder) vanwege verwijtbaar beroepsmatig
handelen
2. Deskundigheidsbevordering (minimaal 18 punten):
a. in de afgelopen 5 jaar is deelgenomen aan minimaal 4 van de 5
jaarlijkse -door de opleidingscommissie georganiseerde opleidersbijeenkomsten, die elk gehonoreerd worden met 3 punten én
b. minimaal 6 (bij)scholingspunten behaald bij door de NVGP erkende
scholingsactiviteiten.

Voor supervisoren gelden m.b.t. de deskundigheidsbevordering specifieke vereisten: van de bij a en b behaalde punten hebben minimaal 6 punten expliciet betrekking op ofwel bij- en nascholing m.b.t. supervisievaardigheden of op intervisie van supervisoren over supervisie. Dit hoeft niet specifiek in het kader van de NVGP plaats te vinden.
Voor het behalen van 6 punten voor intervisie zijn 10 intervisiebijeenkomsten met supervisoren vereist. Hiervan kan een kort verslag worden ingeleverd met data en per bijeenkomst vermeld de aanwezige supervisoren en de besproken supervisievragen. Het is ook mogelijk twee dagdelen onderwijs over supervisie te volgen.

De eisen voor deskundigheidsbevordering zijn per 1-1-2019 aangescherpt en gelden daarom voor opleiders die vanaf 1-1-2024 verlenging aanvragen. Voor 1-1-2024 is het mogelijk de oude regels te hanteren, namelijk het jaarlijks bijwonen van de opleidersmiddag.
Werkervaring in de rol als opleider:
- voor de supervisor: 2 supervisiereeksen;
- voor de leertherapeut: minimaal 1 leertherapiegroep per 5 jaar;
- voor de cursusgever: het geven van minimaal 1 één geaccrediteerde
cursus of module.
Supervisoren en cursusgevers dienen hun cursussen en supervisies schriftelijk en anoniem te laten evalueren door de opleidelingen. De opleidingscommissie kan deze evaluaties opvragen in het kader van de aanvraag van verlenging van opname in het register.

 

Joomla SEF URLs by Artio