Inleiding
De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) is opgericht in 1957 en telt in 2018 507 leden. 

De NVGP is een specialistische groepstherapievereniging die zich inzet voor de kwaliteit van het vakgebied groepsdynamica en meerdere vormen van groeps(psycho) therapie. En voor het beroep Groepstherapeut. De NVGP heeft samen met zeven andere Specialistische Psychotherapieverenigingen (SPV-en) een samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. Daarin komen de hoofdlijnen van het beleid aan de orde. In de ledenvergadering worden besluiten genomen die in de Statuten worden vastgelegd. 

 

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur stelt onder eindverantwoordelijkheid van de ledenvergadering het beleid van de Vereniging vast. Voorts heeft het Algemeen Bestuur (AB) de taak vast te stellen welke beleidsvoornemens er zijn en zij stelt de prioriteiten vast. Ook wordt door het AB vastgesteld op welke wijze aan de genomen besluiten uitvoering zal worden gegeven.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit:

 • Mw. J.R. (José) van Reijen, voorzitter
 • Dhr. A.C.J. (Ton) Sanders, penningmeester
 • Mw. K.M. (Klaartje) van Hest
 • Mw. S.M. (Silvia) Pol
 • Mw. D.C.A. (Daniëlle) van Scheppingen
 • Dhr. N.J. (Niels) Tinga

Commissies
Verschillende commissies adviseren het Algemeen Bestuur. Zij hebben een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak. Bij besluit van het Algemeen Bestuur kunnen aan de Commissies bepaalde beslissings- en uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd.

In de NVGP bestaan de volgende vaste commissies:

 • Opleidingscommissie (OC)
  Leden: Annemarie Booij, voorzitter, Mieke Bossers, Monique Hupkes, Lizzy Kelfkens en Nard Olthof
  S
  ubcommissie cursusbeoordeling: 
  Monique Hupkes, Nard Olhof
  S
  ubcommissie lidmaatschapbeoordeling:
  Annemarie Booij, Lizzy Kelfkens

 • PR-commissie
  Leden: Lizzy Kelfkens

 • Wetenschapscommissie 
  Leden: Willem de Haas, voorzitter, Bram van der Boom, Walther van Lieshout, Monique Leferink op Reinink en Mark van der Meer

 • Redactie van het tijdschrift Groepen
  Leden: Arnout ter Haar, hoofdredacteur, Monique Leferink op Reinink, Silvia Pol, Piet Verhagen en Salvatore Vitale

 • Congrescommissie
  Leden: Salvatore Vitale, voorzitter, Pierre Sebregts en Wubbo Scholte

 • Kascommissie
  Arnout ter Haar, Ingrid Krijnen

De statuten zijn door de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 6 jui 2018 goedgekeurd. De akte is op 1 november 2018 gepasseerd bij de Kamer van Koophandel.

Statuten 

De vereniging kent de volgende sector:

Van oudsher heeft de Vereniging zich op de groepstherapie volgens het groepsdynamisch, groepsanalytisch referentiekader gericht. Vanaf 2002 verruimde de NVGP haar aandachtsgebieden door zich ook te richten op specifieke andere referentiekaders (zoals de gedragstherapie, de systeemtherapie), doelgroepen en werkvelden.
Hiertoe heeft de NVGP sectoren opgericht. Een sector is een organisatiestructuur waarbinnen professionals zich bezighouden met specifieke referentiekaders, doelgroepen en werkvelden.
 Het is de bedoeling om de komende jaren het aantal sectoren uit te breiden met een aantal aandachtsgebieden, zoals bijv. klinische gedragstherapiegroepen, transculturele groepen, groepstherapie met ouderen etc.
Naast het stimuleren van aandachtsgebieden kan de Vereniging via de sectoren flexibel inspelen op ontwikkelingen en beleidswijzigingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Doelstellingen
 • het nader bestuderen van specifieke referentiekaders, doelgroepen en werkvelden;
 • het bevorderen van deskundigheid van sectorleden;
 • het bieden van een verenigingsverband aan therapeuten die wél met groepen werken binnen de gezondheidszorg, maar geen lid kunnen of willen worden van de NVGP;
 • het formeren van werk- en studiegroepen rond bepaalde thema's;
 • het vormgeven van contacten met andere specialistische psychotherapieverenigingen waar ook met groepen gewerkt wordt.
Organisatie van de sectoren
De sectoren vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de NVGP. Iedere sector wordt aangestuurd door een sectorcoördinator. Twee keer per jaar is er een officieel overleg tussen de sectorcoördinatoren en een afvaardiging van het Bestuur.Tevens wordt door ieder sector een jaarplan gemaakt en een budget vastgesteld.
Sinds 1996 bestaat er een officiële bestuursportefeuille ten behoeve van de sectoren. Deze wordt momenteel bekleed door de secretaris van de NVG.
Wat biedt het sectorlidmaatschap voor niet-leden?
Het sectorlidmaatschap biedt verschillende mogelijkheden, zoals:
 • toegang tot deelname aan de activiteiten van een sector;
 • het ontvangen van verenigingsnieuws en sectornieuws;
 • de mogelijkheid op een abonnement van het tijdschrift "GROEPEN" tegen een gereduceerd tarief;
 • de mogelijkheid tot publicatie in het tijdschrift "GROEPEN, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de redactie;
 • de mogelijkheid tot deelname aan gecertificeerde opleidingen
Sectorlidmaatschap
Tot een sector worden toegelaten:
 • zij die lid van de NVGP zijn.
 • zij die lid van één van de Specialistische Psychotherapie Verenigingen zijn.
 • belangstellenden die op grond van hun vooropleiding niet in aanmerking komen voor een lidmaatschap.
Het lidmaatschap van meer dan één sector behoort tot de mogelijkheden.

Kosten sectorlidmaatschap
Voor degenen die lid van de Vereniging zijn, zijn er geen kosten verbonden aan het sectorlidmaatschap.
Klik hier voor het tarief. 

Inschrijving sector
Inschrijving vindt plaats met het inschrijfformulier, verkrijgbaar bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de NVGP.

  Het Huishoudelijk Reglement

   

  Groepstherapie wordt vaak door psychotherapeuten en psychiaters gegeven. Vaak wordt voor hen de term "groepspsychotherapeut" gebruikt om aan te geven vanuit welke achtergrond zij de groepstherapie uitvoeren. Psychotherapeuten, Klinisch psychologen en psychiaters zijn bevoegd om psychotherapie, en dus groepspsychotherapie, uit te voeren.

  Alle psychotherapeuten zijn gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Deze is opgesteld door de NVP. Klik op deze link voor de Beroepscode: https://bit.ly/2LnJCFK.

   

  Aan het begin van deze eeuw werd de Sector 'Psychodrama en Groepstherapie' opgestart om een oude en nog veel beoefende specifieke vorm van groepstherapie weer onder de aandacht te brengen binnen het kader van de NVGP. Psychodrama is een actiegerichte vorm van groepstherapie, waarbij cliënten hun intrapsychische en interpersoonlijke conflicten ensceneren door deze uit te beelden met als doel verandering op cognitief, emotioneel en gedragsniveau. De oorspronkelijke door Jacob Moreno ontwikkelde methode kent tegenwoordig veel variaties en modificaties, afhankelijk van de doelgroep, het door de therapeut gehanteerde referentiekader, de doelgroep en de setting. 

  De Sector Psychodrama heeft als doelstellingen:

  • stimuleren van de toepassing en ontwikkeling van psychodrama als specialistische groepstherapiemethode;
  • bevorderen van de deskundigheid van groepstherapeuten en groepswerkers uit andere disciplines, die met psychodrama werken; 
  • het creëren van een netwerk van en voor psychodramatherapeuten om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

  De wijze waarop deze doelstellingen worden nagestreefd:

  • Door twee tot driemaal jaarlijks intervisiebijeenkomsten te organiseren, waarbij een of enkele sectorleden een thema voorbereiden in relatie tot psychodrama met behulp van psychodramatechnieken, videodemonstraties, theoriebesprekingen, discussie etc.;
  • Door elk jaar een studiedag te organiseren, ook voor niet-sectorleden, met referaten en workshops door toonaangevende psychodramatherapeuten;
  • Door opleiding in psychodrama te stimuleren en ondersteunen, alsmede onderlinge super - en intervisie. Vanaf september 2006 bestaat een door de NVGP erkende opleiding psychodrama. De driejarige opleiding is ondergebracht in een stichting. Voor verdere informatie zie www.psychodrama-opleiding.nl.
  • Door publikaties over psychodrama en groeps(psycho)therapie te bevorderen. 


  Coördinator van de sector is Christa Millet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Website: www.psychodrama-opleiding.nl

  Klik hier voor het inschrijfformulier van de sector. 

   

   

  Per 1 januari 2019

  Opleidingsreglement   

   

  De volgende personen hebben vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor de groepspsychotherapie het erelidmaatschap of Lid van Verdienste lidmaatschap van de vereniging gekregen.
   
  Erelid
   
  Professor Irvin D. Yalom
  Tijdens een zeer geslaagd congres op 2 oktober 2007 kreeg Prof. Irvin D.Yalom het erelidmaatschap van de NVGP uitgereikt. Prof. Irvin D. Yalom verwierf brede bekendheid onder psychotherapeuten, psychologen en psychiaters met zijn standaardwerk Groepspsychotherapie in Theorie en Praktijk (1975).
   
  Tom Berk (overleden 31 juli 2015)
  Tom Berk, groepspsychotherapeut, supervisor en opleider van de vereniging, en auteur van diverse leerboeken over groepstherapie waaronder het leerboek groepspsychotherapie uit 2005, kreeg tijdens het jubileumcongres welke gehouden werd op 16 en 17 november 2007 van de NVGP op 16 november het erelidmaatschap uitgereikt.

  Lid van Verdienste
   
  Arnout ter Haar
  Tijdens de ALV van 18 juni 2014 is Arnout ter Haar benoemd tot Lid van Verdienste. Arnout is sinds mei 2001 lid van de redactie van het tijdschrift 'Groepen, Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie'; tot en met 2005 'Groepspsychotherapie' geheten. Sinds 13 november 2001 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift.
   
  Roelof Wolters
  Tijdens de ALV van 10 juni 2015 is Roelof Wolters benoemd als Lid van Verdienste. Roelof was voorzitter van de NVGP van juni 2008 t/m juni 2014. Als cursusgever en supervisor heeft hij vele NVGP-leden opgeleid in de groepspsychotherapie en de groepsdynamica.
   
  Willem de Haas
  Tijdens de ALV van 8 juni 2016 is Willem de Haas benoemd als Lid van Verdienste. Allereerst is dat natuurlijk het boek van Willem de Haas uit 2008, Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg. Daarnaast is Willem de Haas een zeer actieve voorzitter van de wetenschapscommissie waarvan hij de spil en bindende factor is in een regelmatig wisselende samenstelling. En last but not least is hij een zeer actief lid van de Vereniging; hij komt met goede ideeën naar het Bestuur en laat zich horen op congressen en de ALV. Willem is een groepspsychotherapeut pur sang, hij ademt groepstherapie!
   
  Marja van Aken
  Tijdens de ALV van 8 juni 2017 is Marja van Aken benoemd tot Lid van Verdienste. Marja is bijna 30 jaar betrokken en actief in de NVGP. Zij heeft een bestuursfunctie vervuld, in een literatuurgroep gezeten, is voorzitter van verschillende werkgroepen geweest, heeft in verschillende congrescommissies gezeten en heeft cursussen over groepstherapie verzorgd. Marja heeft een boek gepubliceerd over kortdurende groepstherapie en is mede-oprichter van de reflectiegroep 'de oudere psychotherapeut'.

   

  Ondergetekende leden van de NVGP hebben een sector cognitieve groepsgedragstherapie opgericht. In de sector willen we leden van de NVGP bij elkaar brengen die geïnteresseerd zijn in alle mogelijke aspecten van het werken met cognitieve gedragstherapie in de groep.


  Joomla SEF URLs by Artio